Društvo, Vesti

51. godinu postojanja Škole za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju „Miodrag Matić“

Posted: 17. novembra 2015. u 22:49   /   by   /   comments (0)

Osnovna škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju “ Miodrag Matić“ u Užicu u utorak 17. novembra proslavila je 51. godinu od svog postojanja. Prigodnu svečanost na kojoj su gosti bili direktori osnovnih i srednjih škola iz Užica i okoline, pedagozi, defektolozi, predstavnici Grada Užica , ova škola je iskoristila i kao mogućnost da se gosti upoznaju sa jednom izuzetno važnom novinom : izlaskom udžbenika za decu sa posebnim potrebama. Ton svečane atmosfere Dana škole potrkepljen je izložbom učeničkih radova iz ove škole koji su postavljeni od ulaza u školu i dalje kroz prostorije hodnika škole .
Budući da se u školskom sistemu primenjuje IOP / Inkluzivna podrška obrazovanju/ i da je korišćenje udžbenika za redovnu nastavu i u obrazovanju dece sa posebnim potrebama jedan od nedostataka ovog sistema, a u obrazovanju dece u specijalnim školama koriste se udžbenici štampani 1964.godine, specijalna škola Miodrag Matić je iskoristila priliku da predstavnik izdavača na Dan škole izvrši prezentaciju novih udžbenika.
251O školi Miodrag Matić uvodne naznake je dala direktorka Zorica Vesović:
– Osnovna škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju Miodrag Matić Užice danas slavi 51 godinu postojanja ove ustanove. Naša škola je jedina verifikovana za rad sa decom sa smetnjama u razvoji i ovde rade defektolozi svih profila a  deca koja pohađaju ovu školu su višestruko ometena i radi se po IOP-u 2. Imamo 36 upisane dece u ovoj školi ali naši defektolozi daju podršku deci u redovnom sistemu obrazovanja koja dolaze sa svojim roditeljima. Ovom prilikom, po prvi put u istoriji defektologije , organizovana je promocija udžbenika prilagođenih potrebama dece sa smetnjama u razvoju a koji bi tebalo da budu sredstvo u rukama nastavnika i učitelja u redovnom sistemu obrazovanja.
Na radnoj svečanosti pored prezentacije škole kojom su gosti upoznati sa istorijatom , aktivostima, kapacitetima i opremljenošću , govorila je Rada Rakočević defektolog, predsednik Zajednice defektologa osnovih i srednjih škola Srbije koja je bila i deo tima za realizaciju udžbenika i koja je na početku svog izlaganja dala uvodne naznake o značaju škole Miodrag Matić:
221 -Škola Miodrag Matić iz Užica je neko ko je na najbolji mogući način iskoristio projekat inkluzivnog obrazovanja Ministarstva prosvete , nauke i tehnološkog razvoja pre 4-5 godina i zaista se transformisao u jednu modernu ustanovu koja se , na naše veliko zadovoljstvo , daje kao primer dobre prakse ne samo u Srbiji nego i šire. Nedavno sam bila u Sloveniji na jednom predavanju i ova škola je data kao primer dobre prakse na međunarodnom nivou. U ovom okrugu prepoznaje se i po tome što defektolozi izlaze u susret svakom pojedinačnom slučaju sprovodeći rehabilitaciju gde god je to potrebno, ide u susret detetu gde god se ono našlo bez obzira da li je u ovoj ili u nekoj drugoj školi.
Rada Rakočević je ukratko predstavila udžbenike i naglasila njihova korisna svojstva u implementaciji obrazovanju dece po sistemu IOP-a. Nakon ovog uvoda razvio se dijalog sa direktorima užičkih osnovih škola na kojima su pokrenuta pitanja praktičnih problema inkluzivnog obrazovanja, problemi i nedostaci i zakonskoj regulativi koji uređuju ovu oblast , posebno problem koji se odnosi na spremnost roditelja na uključivanje dece u inidividualni rad u specijalnim školama. Osim toga, govorilo se o značaju defektologije i defektologa u radu sa decom a kao poseban problem se nametnulo zakonsko ograničenje o broju dece koje pohađaju nastavu u jednoj školi kao preduslov da se obezbedi 209defektolog kao redovan član nastavničkog kadra. Takođe, razmenjena su praktična iskustva i predlozi te je svečanst prerasla u konstruktivan radni sastanak. Posebno se istakao problem sve većeg broja dece koja se rađaju sa smetnjama u razvoju i neophodnost novih simptomatologija kao i njihovo praktično raspoznavanje za šta su u školama potrebni specijalno obučeni kadrovi.
O udžbenicima smo razgovarali sa Đurđicom Salamon Pađen , vlasnikom izdavača „Alka sript“ iz Beograda. Prenoseći pozitivna iskustva iz prakse Hrvatske gde je ova izdavačka kuća prvi put i krenula sa izdavanjem ove vrste udžbenika, „Alka skrip“t je svoju delatnost proširio i na teritoriju Srbije gde su nastavno školska izdanja prvi put predstavljena na Sajmu knjiga u Beogradu:
289-U ekipi koja radi udžbenik obavezno je jedan defektolog , recezent za ilustracije, fotografije.  U početku smo krenuli sa par udžbenika i nisam imala  nameru napraviti sve udžbenike ali se to kasnije pokazalo kao potreba i nužnost. Sa 50 naslova je pokrivena cela osnovna škola, 54 udžbenika ukupno  jer su Matematika 1-4 u dva toma. Pokriveni su svi predmeti  osim stranog jezika. Udžbenik iz matematike ima puno slika i ilustracija, sadržajno nije bogatiji nego što je potrebno, i samo  iz tog razloga je svaki razred pokriven sa po  dve knjige. Ovi udžbenici potpuno prate plan i program takao da svaka lekcija koja je u redovnom programu pokrivena i ovim udžbenicima.
U čemu su tehničke razlike u odnosu na redovne udžbenike?
-Tehnički se ovi udžbenici razlikuju po tome što su velika slova-veliki je font, veliki je razmak među redovima. Rečenice retko kad prelaze u drugi red. Nastojali smo da sve bude u jednoj prosto proširenoj rečenici koje počinju glagolom da učenik prvo zna šta mora raditi.Rečenice počinju sa:  Pročitaj, prepiši, zaokruži…-da učenik prvo zna za čim treba posegnuti a tek nakon toga šta obratiti pažnju na dalji sadržaj. Teorije je jako malo, svedena je na pasus dva i odmah nakon te teorije su zadaci. Zadaci su podeljeni u tri nivioa: plavi za prepoznavanje, žuti –za razumevanje i treći- crveni su zadaci primene , povezivanja sa prethodnim gradivom,korelacija sa ostalim predmetima, mali istraživački zadaci. Posebna pažnja u udžbenicima je posvećena ilustracijama koje su jednostavne ,sa konturama, bez detalja i jasnih su boja. Osim toga, obogaćeni su prilozima za izrezivanje, lepljenje , slaganje i igranje. Papir na kome su štampani je bez sjaja tako da su lakši za korišenje od strane učenika sa oštećenjima vida. Svi ovi udžbenici u odobreni od strane Ministarstvaza školsku 2016/ 17 godinu a priručnici za nastavnike koji prate udžbenike su već u izradi.
022Jedan od gostiju škole „Miodrag Matić“ bila je i pedagog Slavojka Đurović pedagog iz OŠ „Branko Radičević“ iz Priboja:
-Saradnja sa ovom školom traje već tri godine. Naš prvi dolazak u ovu školu bio je povodom upoznavanja na koji način rade individulano obrazovni programi i bolje upoznavanje sa uslovima rada u ovoj školi. Inače, imamo decu iz Priboja koja pohadjaju specijalne škole u Užicu pa smo hteli malo da upoznamo taj način rada a ovde smo što se tiče individualnog rada sa decom stekli dragocena saznanja. Veliko otkriće za nas su bili uslovi rada u ovoj školi. Nastavnici i direktorka su nam pružili dragocenu pomoć u nastavnom planu . Danas smo zbog obeležavanja Dana škole a i zbog prezentacije udžbenika jer postoje velike teškoće u savladavanju gradiva učenika koji nastavu pohadjaju po IOP-u zbog neodgovarajućih udžbenika, te to dovodi u problem i roditelje i prosvetne radnike. Zaista nam je veliki problem jer deci ne možemo da pružimo adekvatan nivo obrazovanja i znanja pošto za gradivo koje  treba da savladaju iz udžbenika za redovno obrazovanje treba da iznalazimo različita rešenje u toku nastave. Takođe , taj problem s nama dele i roditelji koji moraju da provode znatno više vremena s decom u naporu da se gradivo usvoji.

314
O školi “ Miodrag Matić“
Osnovna škola za obrazovnje učenika sa smetnajam u razvoju Miodrag Matić je škola koja obezbeđuje vaspitno obrazovni rad i obezbeđuje različete vidove stručne podrške deci sa različitim sasmetnjama u razvoju, kao i usluge inkluzivnog smeštaja i ishrane kroz predškolsko obrazovnje i vaspitanje, osnovnu školu, rehabilitaciju, produženi boravak i usluge centra kao i domski smeštaj. Škola je počela sa radom 1957. godine kao odeljenje a 1964. je zvanično formirana Specijalna škola za slušno oštećenu decu. Školske 1981/ 82 godine namenski je izgrađen školski objekat koji je dobio ime po defektologu profesoru Miodragu Matiću. Ova škola je 1995. godine dobila i internat a od 2014.a od 2010. počinje sa radom kao Centar za podršku obrazovanju i vaspitanju dece –učenika sa različitim smetnjama u razvoju. Škola realizuje obrazovno –vaspitni rad i obezbeđuje različite vidove stručne podrške deci-učenika sa različitim smetnjama u razvoju za decu sa oštećenjima sluha, oštćenjima u mentalnom razvoju, oštećenjima vida,višestrukim smetnjama u razvoju, smetnjama iz spektra autizma, smetnjam u govorno-jezičkom razvoju, specifičnim smetnjama u razvoju, sa smetnjama u oblasti emocionalnih i funkcija ponašanja, sa motoričkim poremećajima ..

Škola realizuje vaspitno obrazovni rad kroz obavezne predmete , obavezne izborne nastavne predmete , izborne nastavne predmete i vannastavne aktivnosti : kreativne radionice, informatička sekcija , sportske sekcije , dramska sekcija , kulinarske radionice, cvećarska sekcija i sekcija „Pokaži šta znaš“.
Učionic esu opremljene pored opštih nastavnih sredstava i specijalizovanim nastavnim sredstvima i opremom. Audiloški kabinet poseduje poseduje KSAFA aparat, audiometar, audio-vizuelna sredstva . U okviru škole su i Digitalna učionica koja poseduje 15 računara, senzorna soba koja je opremljena sa CVET 2 sistemom disko kuga , reflektorima sa rotacionim diskom …, fiskulturna sala, biblioteka i klub. Dom u okviru škole je smeštajnog kapaciteta za 50 učenika.

M.Nikolić