Press, Vesti

Tradicionalni načini bojenja pređe

Posted: 13. januara 2018. u 23:14   /   by   /   comments (0)

Autor: Luka Grđić-Bjelokosić

Izvor: Glasnik Zemalјskog muzeja u Bosni i Hercegovini, juli-septembar 1895, Sarajevo, str. 476-477.

Pređu znade obojiti skoro svaka ostarija žena, izuzevši u mavilo. Za mavilo se hoće osim vještine još i sreće. Za mavilo vele, da se može vrlo lako ureći. Stoga čuvaju od mnogo očiju, kad boje u mavilo. Osim toga treba dobro paziti pri bojenju u mavilo, da ne upane što masno u boju i da se mrsnijem rukama ne dohvaća do pređe.

Evo kako boje pređu u mavilo. Najprije operu podosta neoprane vune, pa onu vodu ocijede. Tu vodu zovu „sjera“. Sjeru valјa nastaviti u kakvu kotlu na vatru da nekoliko provre, kako se more dobro opjeniti. Pošto se sjera opjeni, saspe se u lonac, u kome će se pređa bojiti. Za tijem treba lonac dobro pokriti i ostaviti na suncu 3—4 dana, da se sjera usmrdi. Pošto se sjera usmrdila, ili kako ovdje kažu — pošto nadođe, uzmu na oku pređe 16—20 drama čivita. Čivit metnu u kakvu kesicu ili zavežu u krpu, te metnu u sjeru i dobro prstima protrlјaju, da boja od čivita kroz kesicu ide u sjeru. Pri tome treba paziti da se vas čivit od jednom ne istroši. Za tijem uzmu pređu, koja mora biti dobro u sapunu oprana i osušena, pa je metnu u boju u lonac. Lonac dobro zamotaju u krpe i utople, da se ne bi sjera preko noći ohladila. Ujutru izvade pređu iz lopca, dobro je ocijede i objese gdjegod, da se osuši, a lonac metnu gdjegod na sunce, da se sjera preko dan dobro ugrije.

U večer protrlјaju opet onu kesicu sa čivitom, pa spuste pređu u lonac, a lonac poklope i zatrpaju kao i prve večeri. Ovako se postupa sa pređom tri puta. Kad se treći put trlјa ona kesica sa čivitom, paze da vas čivit istrlјaju, da ga ni malo ne ode pod led. Pošto se pređa izvadi treći put iz lonca, dobro se opere u hladnoj, bistroj vodi, pa se onda osuši. Tako je pređa obojena.

Dok se pređa boji, dobro paze, da ne upane u lonac mrva hlјeba, zrno soli ili što mrsno. Ako je mavilo sa svijem ugasito, načine blage lukšije, pa u nju strpaju pređu, da malo postoji, te tako dođe otvorenija.

CRVENILO

U crvepilo boje broćem i striješom. Na oku pređe hoće se po oke broća i litra striješa. To oboje pomiješaju i potope u mlaku vodu u kakav lonac. Lonac ostave 3—4 dana uz vatru, da mu je uvijek mlako i da se ono u njemu dobro ukiseli. Kad ovo nadođe, uzmu litru šapa, pa stuku u drugi lonac ili koto, pa uzvare na vatri. U ovaku klјucavu vodu metnu pređu i ostave da vre koliko bi očenaš mogao očitati, pa onda snime s vatre da se ohladi. Kad se ohladi, kako se može ruka držati, onda izvade pređu, ocijede i osuše. Pošto se pređa osuši, onda nastave lonac sa bojom na vatru. Kada boja u loncu provre, onda spuste pređu u lonac i ostave je, da vre jedan četvrt sahata, pa onda izmaknu lonac od vatre i poklope ga dobro. Kada se ovo ohladi, kako se pređa rukom izvaditi može, ovda je zaluže.

Pređa se luži ovako: Prosije se podosta luga u kakav sud, pa pokraj njega metnu škip. Za tijem prostru po dnu škipa pređu, pa je dobro pospu lugom; po tome metnu drugi red pređe, pa onet po njemu lug i t. d. Pri tome paze da uvijek po pređi dođe svukuda jednako luga. Pošto se ovako oluži, pokriju čijem dobro, da nadoće. Pri tome paze da ne pređe, jer more lug sve crvenilo izvući. Dosta je da pređa stoji jedan četvrt sahata, a najbolјe se pozna, da je pređa nadošla, kad počne sršiti. Kad pređa u lugu nadođe, onda počne sršiti, da se pojedina vlakanca vune vide kroz lug. Iz luga, pošto nadođe, valјa brzo pređu izvaditi, pa na vodu odnijeti i prati, i tako je pređa obojena.

ŽUTILO

Za žutilo treba pređu kao i za crvenilo ošapiti i osušiti. Za tijem uberu po dosta mlada jasenova lišća, pa ga u kakvu ovećem sudu dobro na vatri prokuvaju. Treba najmanje dva sahata da vre. Pošto se jasenovo lišće dobro skuva, ocijedi se ona voda u lonac, u kome će se pređa bojiti. Na to saspu još u onu ošaplјenu vodu, što su pređu u njoj šapili, te sve nastave na vatru. Kada ovo uzavre, metnu već ošaplјenu i osušenu pređu, da provre koliko i kod crvenila. Za tijem izmaknu sud od vatre, pa ga sa čijem dobro zaduše i ostave, dok se ohladi. Onda izvade pređu i u čistoj je vodi isperu, i tako je žutilo gotovo.

ZELENILO

Kad hoće da pređu oboje u zelenilo, oboje je najprije u mavilo, kao što sam već opisao. U mavilu se oboji onoliko, koliko kod mavila, kad se prvi put nz lonca izvadi. Za tijem pređu dobro ošape i osuše, i boje u jasenovu lišću kao i žutilo, i tako se dobije lijepo zelenilo.

CRNILO

U crnilo boje ovako: Stuku jasenove kore, pa jedan dijel dobro razvare. Za tijem kupe na oku pređe litru karaboje, pa sažu u onu vodu, što se je jasenova kora kuvala. Kad se ovo rastvori, uzmu pređu pa je slažu u kakav lonac, i često posipaju stučenom jasenovom korom i kovačinom. Kada svu pređu slože, onda saspu na nju onu vodu te je skuvana s jasenovom korom i karabojom. Ovo dobro zatrpaju i ostave 4—5 dana spram sunca ili spram vatre. Nakon pet dana izvade pređu pa je osuše, a zatijem operu i ponovo osuše i tako je pređa obojena u crnilo.

Ovo su glavne boje koje naš narod upotreblјuje, a kad se ovako oboje, sve su trajne, te neće nikad izbijeliti.