Umetnost

Stručni skup “Bibliotečka praksa u školi – stanje i mogućnosti“ u Užicu

Posted: 11. aprila 2018. u 22:59   /   by   /   comments (0)

Tribina “Bibliotečka praksa u školi – stanje i mogućnosti“, koju je akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, održana je u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Užice u petak, 30. marta 2018. godine.

Tribina je bila namenjena školskim bibliotekarima osnovnih i srednjih škola. Skup je organizovao Regionalni centar Užice u saradnji sa Podružnicom Zlatiborskog okruga Društva školskih bibliotekara Srbije. Predavači su: Mira Meglić, Mirjana Radovanović Pejović i Ana Duković.

Tribini je  prisustvovalo 30  bibliotekara Zlatiborskog okruga, a prisutan je bio i Ilija Smilјanić, rukovodilac Matične službe Narodne biblioteke Užice, koja je nadležna za Zlatiborski okrug, sa kojim školski bibliotekari okruga imaju odličnu saradnju.

Mira Meglić je temom ,,Školske biblioteke između racionalizacije i optimalizacije” obuhvatila aktuelne probleme školskih bibliotekara, koji su, između ostalog, izazvani neusklađenim zakonskim propisima iz oblasti prosvete i kulture, i koji regulišu rad školskih biblioteka.

Upoznala je prisutne kolege sa odredbama novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji se primenjuje od 7. oktobra 2018. godine, a koje se odnose na rad stručnog saradnika – bibliotekara u školi. Te odredbe nisu donele neke značajne novine za struku.

Kada se analiziraju podzakonska akta Ministarstva prosvete, koja detalјnije regulišu rad školskih biblioteka i bibliotekara, a koja su i dalјe na snazi (do donošenja novih), nameće se zaklјučak da su odredbe pojedinih pravilnika u suprotnosti jedne sa drugima, kao i da status profesije nije moguće unaprediti ovakvom podzakonskom regulativom.

Neusklađenost zakonskih i podzakonskih akata, nepostojanje standarda i kompetencija za rad stručnog saradnika – školskog bibliotekara, u praksi je toliko potisnula, obezvredila i devalvirala status profesije školskog bibliotekara i ulogu školske biblioteke u obrazovno-vaspitnom procesu. Posledica toga je da je školska  biblioteka poslužila za racinalizaciju radnih mesta u prosveti, umesto za osavremenjivanje i  stvaranje informacionih resurs centara.

Druga i treća tema odnosile su se na unapređivanje rada školskog bibliotekara, kroz vrednovanje i samovrednovanje, o čemu je govorila Mirjana Radovanović Pejović, i kako bibliotekar inicijativom u školi može podstaći kolege na saradnju i unaprediti celokupni vaspitno-obrazovni proces, čime se bavila Ana Duković.

Vrednovanjem se proveravaju, prate i procenjuju aktivnosti i postignuća svih aktera školskog života. Autorka nekoliko radova na ovu temu, Mirjana Pejović, preporučila je prisutnim školskim bibliotekarima da i oni kontinuirano vrše procese vrednovanja (mogu biti analizirana mišlјenja učenika, roditelјa, kolega, uprave škole, matične službe, eksternih evaluatora), ali i samovrednovanja, jer oni mogu biti motivišući i mogu školskim bibliotekarima ukazati na efikasnost i rezultate rada.

Bibliotekar može na osnovu podataka do kojih je došao da uvidi nedostatke i koriguje ih. Kolege treba neprekidno da usavršavaju dobre obrasce svoga rada. Govorila je o planiranju rada i ličnoj motivaciji u cilјu pobolјšanja poslovanja.

Prikazujući praktične primere ostvarenih školskih projekata kroz temu Sa školskim bibliotekarom se drugačije uči“, Ana Duković istakla je da školski bibliotekar,počev od procesa pozajmlјivanja knjiga, detetu nudi mogućnost odlučivanja i pruža znanje, sigurnost i kreativnost. Osnovne aktivnosti bibliotekara u školama danas su znatno šire i sveobuhvatnije jer bibliotekari stvaraju okruženje koje podstiče na čitanje i učenje, na saradnju, a time utiču i na postignuća i kvalitet života učenika.

Projektima, koje inicira i sprovodi bibliotekar kroz vannastavne aktivnosti, utiče na razvoj samopouzdanja, osnažuje učenike, oslobađa nihovu kreativnost, a time doprinosi razvoju celokupnih učeničkih potencijala.

Tokom stručnog skupa predavači su odgovarali na pitanja učesnika. To je pre bila razmena mišlјenja i profesionalnih iskustava u veoma prijatnoj atmosferi, a predloženi su i dogovoreni novi modeli saradnje školskih bibliotekara na Zlatiborskom okrugu.

R. Pejović, M. Meglić