Društvo

Načelnik Gradske uprave Užice o (našoj) profesionalnoj lokalnoj samoupravi

Posted: 14. decembra 2017. u 08:45   /   by   /   comments (0)

Nakon usvajanja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u decembru 2016. počela je i njegova primena, ali situacija na terenu govori u prilog tome da je veći deo posla oko implementacije zakonskih odredbi u praksi, ili još uvek u toku, ili se,  formalno, bez većih suštinskih pomaka, pristupilo njegovom sprovođenju. Svakodnevi kontakt sa stanovništvom, korisnicima usluga službi lokalne samuprave , opštine ili Grada, govore u prilog činjenici da izvesni pomaci postoje, ali da oni „običnom“ čoveku upićenom da „završi“ neko od obaveza u kancelarijama lokalne samouprave niti su dovoljno vidljivi, niti građanstvo primećuje neku veliku razliku u radu opštinskih službenika  od vremena kada se ovaj zakon nije primenjivao. Odgovore na pitanja: zašto je to tako, a oslanjajući se na rezulatate istraživanja Centra za ravnomerni regionalni razvoj CenTrir, sprovedenih u Užicu, Požegi i Gornjem Milanovcu u periodu jun-avgust 2017.g. , a konkretno se tiču Užica, potražili smo kod Načelnika Gradske uprave za poslove organa grade, opštu upravu i društvene delatnosti,  Petra Vujadinovića, koji je u slučaju Užica, pandan onome što se u Zakonu definiše kao rukovodilac odeljenja za upravljanje ljudskim resursima. Gospodin Vujadinović je , inače , diplomirani pravnik po struci, a pre obavljanja poslova u lokalnoj samoupravi, kako je rekao, „stekao je veliko iskustvo u privredi radeći kao pravnik u nekadašnjem užičkom gigantu „Prvom partizanu“.

Vujadinović, kako je potvrdio u razgovoru, obavlja poslove vezane za upravljenje ljudskim resursima, i nadležan je za preko 200 zaposlenih, a rekao je i da se „još uvek razmatra model formiranja službe za tu namenu“ , kao i da je „zbog racionalizacije, zagovornik toga da se,u saradnji sa javnim preduzećima , formira zajednička služba koja će obavljati radne zadatke u vezi upravljanja ljudskim resursima i na nivou Grada i javnim preduzeća“.

-Nisam se bavio detaljnim analizama , ali pretpostavljam da u velikim sistemima kao što je „Bioktoš“, „Gradska toplana“ i slično postoje ljudi koji se na neki način bave ljudskim  resursima. Moja ideja je da se iskoriste ti ljudi po javnim preduzećima, pa da se zajedno sa našom službom, onda recimo bibliotekom, pozorištem i slično, kao i osobljem koje se bavi sličnim poslovima ovde kod nas, objedine u zajedničku službu na nivou Užica. Mislim da bi to bilo korisno iz više razloga, ne samo smanjenja troškova, već i boljeg poznavanja prilika sa radnom snagom na nivou grada, pa bi nam bilo puno lakše prilikom raspoređivanja i korišćenja stručnih kadrova, odnosno da putem internih konkursa lakše dolazimo do stručne radne snage u svim sistemima. Kada bismo „povukli“ sve te ljude koje, kako sam naveo, već imamo na sličnoj problematici u javnim preduzećima , mi bismo imali odeljenje kakvo se traži Zakonom, i koje bi se bavilo raznim aspektima ljudskih resursa.

Ovu ideju, načelnik, kako je rekao , predložiće „nakon narednog smanjenja broja zaposlenih, budući da je za narednu godinu planira smanjenje broja zaposlenih za još 50“.

Vujadinović je rekao da Gradu Užicu, vezano za kapacitete zaposlenih, „nedostaje jedan broj ljudi određenih profila: pravnika, ekonomista, građevniskih i saobraćajnih inženjera, arhitekata, da bi uspešno odgovorilo zadacima koji se lokalnoj samoupravi postavljaju“.

-Imamo problem sa stručnim ljudima koji bi vršili poslove nadzora, recimo: nedostaju nam inženjeri sa stručnom licencom, a problem su i pravnici, pa koleginica koja obavlja poslove pravnika za skupštinske poslove, istovremeno pruža i pravnu pomoć stanovništvu, iako bi to trebalo da bude poseban referat.  Očekujemo donošenje Zakona o pružanju pravne pomoći, što bi omogućilo da se ova dva radna mesta razdvoje. Pored toga, imamo problem sa matičnom službom jer nemamo dovoljno matičara, pa smo smanjli broj matičnih područja sa 15 na 6. Nemamo ni dovoljan broj ljudi u mesnim zajednicama, pa imamo konstantne prigovore da nam neke mesne zajednice rade jedan dan nedeljno, pošto jedan čovek radi u nekoliko mesnih zajednica.

Veliki prepreku za rešavanje ovakvih problema, načelnik vidi u Zakonu o zabrani zapošljavanja te je njegov zaključak da „budući da postoji određeni odliv radne snage zabog odlaska u penziju, ili prelazak  na druga radna mesta u javna preduzeća, prvenstveno zbog većih plata, uskoro nećemo imati stručnu radnu snagu“. Vujadinović je pojasnio da „pod stručnom radnom snagom podrazumeva i postojeće kapacitete radnika koji, iako imaju odgovarajuću stučnu spremu, nemaju dovoljan nivo znanja i veština koje pred njih postavljaju sve kompleksniji radni zadaci“.

-Da bi se krenulo sa procesom interne obuke, nama je pre toga potreban Zakon o platama, da bismo utvrdili platne razrede, a na osnovu toga i napredovanje službenika na određenim radnim zadacima, a to znači da on za odgovarajući radni zadatak mora biti motivisan za svoje usavršavanje.Postojali su, i dobar je sistem stručnih seminara, ali vi radnika morate motivisati da se on i u tom pogledu zalaže, a dok nema sistema napredovanja u platnom razredu, ne možete nikoga na to primorati. Osim toga, kada se, početkom naredne godine, bude uveo i sistem preciznog definisanja radnih ciljeva, a koji ne moraju biti isti za svakog zaposlenog na jednom radnom zadatku, i to tačno , do deset alinea, a ne kao do sada, na tri strane, onda će sami zaposleni biti nužno upućeni na usavršavanje.

Problem internog vrednovanja učinaka rada zaposlenih u lokalnoj samouprvi na nivou Grada Užica nije još uvek rešen,“ i da će se s tim krenuti tek naredne godine“.

-Preduslov za pokretanja postupka vrednovanja učinaka je da se uskladi sistematizacija, da opisi u sistematizaciji budu prilagođeni, odnosno da nemaju više od deset alineja u opisima, i uslov je da odmah početkom godine definišemo radne ciljeve za svakog zaposlenog i da onda počnemo da merimo ostvarivanje svakog od njih- rekao je načelnik.

Način na koji će se ovo ostvarivati je da „svaki rukovodilac odeljenja bude nadležan za zaposlene pod njegovom odgovornošću“.

Što se tiče digitalizacije, odnosno načina na koji se vodi arhiviranje podataka koji se tiču zaposlenih, Vujadinović je rekao da“postoji neki softver kojim nismo zadovoljni, te je rešavanje tog problema planirano za početak naredne godine, a u toku su pregovori sa osobom koja je radila softver za potrebe opštine Čukarica , i koji potpuno odgovara potrebama Grada, i ispunjava sve ono što je propisano Zakonom“.

Od novina koja očekuju zaposlene u Gradskoj upravi je i usvajanje „Kodeksa ponašanja“ koji je, u nacrtu,  iznet na sajtu Grada u vidu predloga o kome će se odlučivati na narednoj sednici Skupštine.

-Usvajanjem ovog Kodeksa i njegovom primenom očekujemo da će se u velikoj meri poboljšati mišljenje  građanstva prema lokalnoj samoupravi, odnosno da će i uticati ne samo na ponašanje već i na efikasniji rad zaposlenih.

Načelnik, lično u skladu sa svojim profesionalnim angažmanom na mestu na kome odlučuje o pitanjima vezanim za ljudske resurse, kaže da „ima primedbe na ponašanje zaposlenih“ , te da ih „stalno iznosi“, i da su u većini slučajeva „uvažene od strane kolega“, budući da veruje „da se posle svakog razgovora, primedbe ili pohvale nešto promeni“, ali da u krajnjim slučajevima pribegava i „disciplinskim merama“, i dodao:

-U svih pet uprava ima i neažurnosti, i nekorektnog odnosa prema strankama, i ranijeg izlaska sa posla, imamo i kršenje Zakona o zabrani pušenja jer još uvek nemamo osobu koja je zadužena za kontrolu sprovođena tog zakona zato što puše i neki načelnici uprava.

Vujadinović se izjasnio i kao veliki protivnik „politizacije“ radnih mesta, odnosno političkog zapošljavanja, a po njegovom mišljenju, ovo više neće biti moguće kada se Zakon , što mu je i jedan od ciljeva, u užičkoj gradskoj upravi bude u potpunosti poštovao,odnosno kada se „kompletno završi postupak koji će omogućiti da na radnim mestima u potpunosti budu ljudi koji stručnom spremom, nivoom znanja i veštinama odgovaraju ciljevima koji su propisani za  to radno mesto“.

Vujadinović je takođe rekao da je „učestvovao u izradi nacrta Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i lokalnoj samoupravi“ te da se sa izradom zakona, usvajanjem i stupanjem na snagu jako kasnilo, ali da „to nije slučaj samo sa ovim Zakonom“ već nizom drugih i da „ne zna da objasni razloge zašto je to kod nas tako“.

M. Nikolić