Press, Vesti

Konkurs za objavljivanje radova u časopisu „Užički zbornik br. 42“

Posted: 29. januara 2018. u 19:41   /   by   /   comments (0)

Narodni muzej Užice raspisao je konkurs za objavljivanje radova u časopisu „Užički zbornik br. 42“ čije propozicije prenosimo u nastavku:

K   O   N   K   U   R   S

Za objavlјivanje radova u časopisu UŽIČKI ZBORNIK br. 42

Radovi treba da sadrže teme iz oblasti: istorije, arheologije, etnologije, istorije umetnosti i muzeologije koje su značajne za kulturnu, političku i privrednu istoriju zapadne Srbije.

Radove dostaviti do 15. maja 2018. godine. Kasnije prispeli radovi neće biti prihvaćeni za štampanje u ovom broju.

Obim radova je do dva štamparska tabaka. Radove slati u elektronskoj formi.

Na konkursu mogu učestvovati naučni i javni radnici koji proučavaju navedene teme.

REDAKCIJA  UŽIČKOG ZBORNIKA:

UREDNIK:  Milivojević Stanojka, e-mail: nmuzejinfouzice@mts.rs

SEKRETAR: Marko Đurić, e-mail: djuricuzice@gmail.com

Tel: 031/521 -360   i   mob.   062/ 88 27  257

UPUTSTVO SARADNICIMA

Časopis Užički Zbornik (M 53) Narodnog muzeja u Užicu, objavlјuje radove: studije, članke, rasprave, prikaze, građu, bibliografiju, koji se odnose na proučavanje istorijskog i kulturnog nasleđa Užica i užičkog kraja. Časopis je u procesu kategorizacije naučnih časopisa za istoriju, arheologiju, etnologiju, istoriju umetnosti, muzeologiju i konzervaciju kategorisan kao naučni časopis sa koeficijentom M 53.

Rezultate svog naučno-istraživačkog rada autori mogu slati, bez obzira na mesto boravka, ukoliko se ti radovi odnose na pitanja istorijskog razvoja i procesa važnih za proučavanje istorijskog nasleđa zapadne Srbije, ali i na uloge poznatih istorijskih ličnosti iz našeg kraja i u širem kontekstu proučavanja srpske nacionalne prošlosti.

Užički zbornik štampa se na srpskom jeziku, ćirilicom, sa rezimeima na engleskom i izlazi jednom godišnje.

Od saradnika se očekuje jezička i stilska preciznost. Izdavač recenzira i lektoriše sve tekstove pre objavlјivanja. Za stavove izražene u tekstovima koji se objavlјuju u Užičkom zborniku odgovorni su isklјučivo autori.

Zainteresovani saradnici treba da pripreme svoje tekstove po sledećem uputstvu:

  1. Rukopisi treba da budu ograničeni na 32 strane teksta (dva štamparska tabaka), uklјučujući sve priloge, osim kada su u pitanju dnevnici, memoari koji se ne mogu deliti.
  2. Naučni rad treba da sadrži: naslov, sažetak (apstrakt), klјučne reči (10−15), rezultate istraživanja, a pored fusnota na kraju rada navesti citirane izvore i literaturu po azbučnom redu i rezime (do 300 reči). Prilikom citiranja literature koristiti: Čikago stil. Primer citiranja iz časopisa „Tokovi istorije“: Ristović M. 2009. Položaj žena u ideološko–propagandnom rečniku kolaboracionističkog režima u Srbiji u Drugom svetskom ratu. Tokovi istorije (3): 20−32.
  3. Uz autorovo ime treba da se navede zvanje, položaj i puna adresa radnog mesta i ustanove.
  4. Radovi se ne objavlјuju ukoliko ne prođu recenziju.
  5. U tehničkoj obradi poželјno je koristiti računar sa editorom MS Word u verziji 2003, 2007 i 2010 sa ćiriličnim fontom Times New Romanili Arial.
  6. Na papiru formata A4 sve margine su 3 cm.
  7. Uz tekst priložiti fotografije snimlјene u rezoluciji 300 dpi i JPG formatu. Fotografije treba da budu oštre i jasne.
  8. Rukopisi se šalјu  na CD-u i jedan odštampani primerak sa dvostrukim proredom, na adresu Narodni muzej Užice, Dimitrija Tucovića 18, 31000 Užiceili nae-mail: nmuzejinfouzice@mts.rs

  Urednik:   Stanojka Milivojević,  muzejski savetnik   

Izvor: Narodni muzej Užice